Enter your keyword

مانند قهرمان بدوید

با پشتکار در میدانی که در برابر شما قرار گرفته است بدوید

برخورد با اعتیاد

</p> <h5>پیروزی - آیا امکان دارد؟</h5> <p>

</p> <h5>مقابله با وسوسه</h5> <p>

</p> <h5>پیروزی بر وسوسه</h5> <p>

</p> <h5>پیروزی بر فریب</h5> <p>

</p> <h5>پیروزی از طریق گزینه های ما</h5> <p>

</p> <h5>پیروزی بر زبان</h5> <p>

</p> <h5>تمام افکار را تحت فرمان درآورید</h5> <p>

</p> <h5>پیروزی بر عدم پذیرش</h5> <p>

</p> <h5>پیروزی بر خشم</h5> <p>

</p> <h5>پیروزی بر حسادت</h5> <p>

درباره خدمات سامی تیپیت
خدمات سامی تیپیت نزدیک به پنجاه سال باعث الهام و کمک در سراسر جهان شده است. سامی تیپیت بنیانگذار و رئیس ، یک مشاور، معلم و مبشر مشهور جهانی با تجربه خدمت و کمک به مردم در بیش از ۸۰ کشور جهان است. سامی مطالبی را ارائه میدهد که به افراد کمک میکند تا با مجموعه گسترده ای از مسائل اجتماعی، معاشرتی، روانشناسی و معنوی روبرو شوند. او بویژه علاقمند است  تا این مطالب را  در دسترس سایر  کشورها در سراسر جهان قرار دهد. سامی با دِبرا ”تکس“ ازدواج کرده است و آنها دارای دو فرزند و پنج نوه هستند.

همه حقوق محفوظ است