Enter your keyword

مانند قهرمان بدوید

با پشتکار در میدانی که در برابر شما قرار گرفته است بدوید

ایجاد روابط

</p> <h5>بخشیدن</h5> <p>

</p> <h5>بخشش - آزاد کردن حضور خدا</h5> <p>

</p> <h5>تلخی در قلب شما</h5> <p>

</p> <h5>ترمیم روابط شکسته شده</h5> <p>

</p> <h5>رابطه سالم - قسمت ۱</h5> <p>

</p> <h5>ایجاد روابط با مسیح</h5> <p>

</p> <h5>رابطه سالم - قسمت ۲</h5> <p>

</p> <h5>اهمیت یک ازدواج متعهد</h5> <p>

</p> <h5>راز ازدواج</h5> <p>

</p> <h5>وست داشتن همسرت</h5> <p>

</p> <h5>بخشش خانواده</h5> <p>

</p> <h5>عناصر ارتباط</h5> <p>

</p> <h5>ازدواج و احترام گذاشتن به یک دیگر</h5> <p>

</p> <h5>جنبه عملی ارتباط</h5> <p>

</p> <h5>ازدواج و فروتنی قلب</h5> <p>

</p> <h5>رابطه والدین و فرزند</h5> <p>

درباره خدمات سامی تیپیت
خدمات سامی تیپیت نزدیک به پنجاه سال باعث الهام و کمک در سراسر جهان شده است. سامی تیپیت بنیانگذار و رئیس ، یک مشاور، معلم و مبشر مشهور جهانی با تجربه خدمت و کمک به مردم در بیش از ۸۰ کشور جهان است. سامی مطالبی را ارائه میدهد که به افراد کمک میکند تا با مجموعه گسترده ای از مسائل اجتماعی، معاشرتی، روانشناسی و معنوی روبرو شوند. او بویژه علاقمند است  تا این مطالب را  در دسترس سایر  کشورها در سراسر جهان قرار دهد. سامی با دِبرا ”تکس“ ازدواج کرده است و آنها دارای دو فرزند و پنج نوه هستند.

همه حقوق محفوظ است